Lớp 10H

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ Lý - Ngoan Anh - TrangA Sinh - Vui Hoá - Đào Tin - HằngT
Toán - HiềnT Hoá - Đào Hoá - DungH Toán - HiềnT Sử - Hoè Hoá - DungH
Toán - HiềnT GDCD - P.Hằng CNghệ - Tuyên Văn - OanhV Lý - Ngoan Lý - Ngoan
Văn - OanhV TD - T.Tâm TD - T.Tâm Tin - HằngT CNghệ - Tuyên Toán - HiềnT
Văn - OanhV Anh - TrangA Sử - Hoè Địa - Tính Anh - TrangA Sinh hoạt
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7