Lớp 12B1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ Anh - Thương Văn - Tr.Yến Toán - TùngT CNghệ - VânCN Anh - Thương
Hoá - TrangH Sinh - Luận Văn - Tr.Yến Hoá - TrangH Toán - TùngT Văn - Tr.Yến
TD - T.Tâm Lý - Huỳnh Toán - TùngT GDCD - SơnCD Toán - TùngT Lý - Huỳnh
Địa - NgọcĐ Sử - DungSu Lý - Huỳnh Địa - NgọcĐ TD - T.Tâm Hoá - TrangH
Anh - Thương Sinh hoạt
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7